Tuesday, August 1, 2017

Lubab al-Hadith (لـبـاب الـحـديـث)


Kitab Lubab al-Hadith  (لـبـاب الـحـديـث) adalah sebuah kitab hadis karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Suyuthi al-Syafi’i (849-911 H).

Kitab ini mengandungi 400 buah hadis Nabi saw, yang menerangkan mengenai fadhail al-a’mal (keutamaan sesuatu amalan), seperti keutamaan wuduk, keutamaan salat berjamaah, keutamaan bertasbih, dan lain-lain. Hadis-hadis tersebut disusunkan dalam 40 bab dan setiap bab mengandungi 10 buah hadis. Menurut al-Suyuthi, semua hadis yang dimasukkan di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih yang boleh dipercayai.

Bentuk penyusunan kitab ini ada disebutkan oleh al-Suyuthi dalam pendahuluan kitab;

     فإني أردت أن أجمع كتابا للأخبار النبوية، والآثار المروية، بإسناد صحيح وثيق، فحذفت الأسانيد، وجعلته أربعين بابا، في كل بابٍ عشرةُ أحاديثَ، وسميته لباب الحديث".

Maka sesungguhnya saya ingin menghimpunkan sebuah kitab yang memuatkan beberapa hadis Nabi dan atsar (perkataan) para Sahabat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan boleh dipercayai. Dan aku telah membuang beberapa sanadnya ( agar lebih ringkas ) dan saya menjadikannya dalam 40 bab dan setiap babnya saya masukkan 10 hadis. Saya menamakan kitab ini dengan nama " Lubab al-Hadis " (intisari dari hadis)”.

Secara berurutan, kitab ini dimulai dengan bab keutamaan ilmu dan ulama, lalu dilanjutkan dengan bab keutamaan Laa Ilaha Illallah, keutamaan basmalah, selawat atas Nabi saw, iman, wuduk, siwak, azan, solat berjamaah, Jumaat, masjid-masjid, berserban, puasa, ibadah fardhu, ibadah sunah, kelebihan zakat, sedekah, salam, doa, istighfar, dan berzikir kepada Allah.

Selanjutnya, bab kelebihan dan keutamaan bertasbih, taubat, fakir, nikah, beratnya hukum zina, azab bagi pelaku homoseksual, hukuman bagi peminum arak (khamar), keutamaan memanah, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak, tawaduk, diam, mengurangi makan dan minum, menyedikitkan tertawa, menjenguk orang sakit, mengingat kematian, mengingat kubur, larangan meratapi mayat, dan diakhiri dengan bab keutamaan sabar apabila tertimpa musibah.

Kitab ini perlu ditelaah dan menjadi rujukan penting bagi seluruh umat Islam dan boleh menjadi bekal utama dan menambah perbendaharaan hadis bagi para muballigh dan da’i.

Kitab ini telah terjemahkan ke dalam Melayu (Indonesia) dan diterbitkan oleh pelbagai penerbitan, khusus di Indonesia. Terjemahan kitab ini boleh juga dibaca di pautan;  https://sites.google.com/site/lubabulhadist/home.

Sekadar pengamatan saya, kitab Lubab al-Hadis ini telah diberikan huraian (syarah) oleh dua orang tokoh ulama Nusantara (Melayu), iaitu;

a) Al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi (1314/1896), melalui karya yang berjudul Tanqih al-Qawl al-Hathith fi Syarh Lubab al-Hadith ( تـنـقـيـح الـقـول الـحـثـيـث بـشـرح لـبـاب الـحـديـث ). Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam bahasa Arab. Ia menjadi rujukan para ulama dan penuntut ilmu di dunia Islam.

b) Al-‘Allamah Syaikh Wan ‘Ali bin Abdul Rahman al-Kalantani (1235-), yang terkenal dengan gelaran Syaikh Wan Ali Kutan, melalui karya yang berjudul al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub. Kitab ini disusun dalam bahasa Melayu dan menjadi rujukan serta teks pengajian Islam di pondok-pondok dan masjid-masjid di Malaysia khususnya.

Kitab Lubab al-Hadis edisi Arabnya (file word) boleh dibaca dan di-download di pautan  http://almeshkat.net/images/icons/doc.png. Semoga bermanfaat.

Saturday, July 15, 2017

Safinah al-Shalah (سفينة الصلاة)


Kitab Safinah al-Shalah (سفينة الصلاة) adalah sebuah kitab fiqh ringkas mengenai tuntutan perlaksanaan ibadat solat, merangkumi cara-cara bersuci dan kaedah-kaedah perlaksanaan solat menurut mazhab Imam al-Syafi'i. Kitab ini disusun oleh Syaikh Abdullah bin ‘Umar bin Yahya al-Hadhrami al-Syafi’i (1209-1265H/1794-1849M).

Mengenai sistematik isinya, kitab ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu;

        a)    Pendahuluan; mengandungi basmalah,  hamdalah dan shalawat.

        b)    Isi kandungannya pula meliputi dua bahagia, iaitu;
i.   Akidah (makna kalimat Syahadatain), yang menerangkan keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad saw.
ii.   Perbahasan mengenai ibadat solat; iaitu syarat, rukun dan perkara yang membatalkan solat. Pembahasan mengenai solat merupakan kandungan utama kitab ini.

         c)    Penutup:  mengandungi shalawat dan hamdallah.

Melihat keseluruhan isi kandungan kitab Safinah al-Shalah ini, tepatlah dikatakan ia adalah kitab fiqh. Kitab ini dianggap sebuah kitab yang berbentuk matan fiqh kerana ringkasnya huraiannya, tanpa disebutkan dalil-dalil dan permasalahan yang lebih luas yang berkaitan ibadat solat.

Di antara kitab yang dihasilkan sebagai huraian (syarah) bagi kitab Safinah al-Shalah, ialah;

       a)  Sullam al-Munajah Syarh Safinah al-Shalah (سلم المناجاة شرح سفينة الصلاة ) karya al- ‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi bin ‘Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy (1316H/1898M).

      b)   Syarh Safinah al-Shalah, karya Dr. Muhammad Abdul Rahman Syamilah al-Ahdal. Kitab setebal 204 halaman ini telah terbitkan dengan cetakan pertamanya pada tahun 1987/ 1408H oleh Maktabah al-Thalib al-Jami’i, Makkah.

Matan kitab Safinah al-Shalah ini boleh dimuat turun di SINI. Kitab dalam bentuk PDF ini berdasarkan terbitan Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh pada tahun 1843. Kitab Safinah al-Shalah ini dicetak bersama dengan kitab Safinah al-Naja, karya Syaikh Salim bin Abdullah bin Samir al-Khudhari al-Hadhrami (1855M). Kedua-dua kitab ini juga telah diterbitkan oleh Maktabat al-Hadyi al-Muhammadi, Kaherah, Mesir dengan cetakan pertamanya pada tahun 2015.  

Semoga bermanfaat.

Sunday, July 9, 2017

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad 14 Hijrah (1300-1399H)

        
01. al-‘Allamah Syamsuddin Abu Khudhair Muhammad bin Ibrahim bin ‘Amir bin ‘Abdul Rahman al-Dimyathi al-Madani al-Azhari (1304H)
a)  Nihayah al-Amal li Man Raghiba fi Shihhatil ‘Aqidah wal ‘Amal   (نهاية الامل لمن رغب في صحة العقيدة والعمل
b)     Hasyiah ‘ala Nihayah al-‘Amal

02. Abdul Salam bin Muhammad Nur al-Din al-Turmanini (1238–1305H /1823–1887M)
a)     Risalah Majmu’ al-Fatawa (رسالة مجموع فتاوى)
b)     Majmu’ Marasilat (مجموع مراسلات)
c)      Raf’u al-Khilaf wa al-Syaqaq fi Ahkam al-Thalaq (رفع الخلاف والشقاق في أحكام الطلاق)

03. ‘Ali bin Ahmad Bashabrin al-Daw-‘ani (1305H)          
a)     Hasyiah  I’anah al-Musta‘in  ‘ala Fath al-Mu’in
b)     Itsmad al-‘Aynain fi Ikhtilaf al-Syaikhayn; Ibn Hajar al-Haytami wa al-Syams al-Ramli
04. al-Sayyid al-Bakri, Abu Bakr Usman bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi (1226-1310H)

05. Syeikh Umar bin Barakat bin Ahmad al-Syami al-Baqa’iy al-Azhari al-Makki (1245-1313H/1829-1896M)
a)     Fayd al-Ilah al-Malik Syarh ‘Umdah al-Salik[1]
b)     Syarh ‘ala al-‘Uddah fi al-Fiqh.

06.  Syeikh Muhammad Hasabullah              
a)     al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushuluddin wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah[2] 

07. Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fathani (Tuan Minal)     

08.   Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy (1316H/1898M)
b)     Qut al-Habib al-Gharib Tawsyih  ‘ala Fath al-Qarib al-Mujib
c)      Syarh Kasyifah al-Saja ‘ala Safinah al- Naja fi Ushuluddin wa al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Syafi’i
d)     Mirqatu Su’udi al-Tashdiq fiy Syarh  Sullam al-Taufiq[3].
f)      Fath al-Mujib fi Syarh Muhktashar al-Khathib[4]
g)     al-Tsamâr al-Yâni’ah  Syarh  al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushuluddin wa al-Fiqh[5]
h)    Suluk al-Jaddah Syarh ‘ala Risalah al-Muhimmah bi Lam’ah al-Mafadah fi Bayan al-Jum’ah wa al-Mu’addah.

09.  al-‘Allamah al-Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa al-Fathani (1272-1325H/1856-1908M)
a)     Bahjah al-Mubtadin
b)     ‘Unwan al-Falah
c)      al-Fatawa al-Fathaniyyah

10.   Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami       
         a)   Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba’dh al-Muta-akhkhirin

11.    Muhammad bin Abdullah bin Abdul Lathif al-Jardani al-Husaini al-Diyamthi (1331H)
a)     Mursyid al-Anam ila ma yajib ma’rifatuh min al-‘Aqa-id wa al-Ahkam (مرشد الأنام إلى ما يجب معرفته من العقائد والأحكام)
b)     Fath al-‘Allam syarh Mursyid al-Anam (فتح العلام شرح م رشد الأنام)
c)      Mufid al-‘Awwam

12.  Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Syafi’i al-Naqshabandi (1332H)

13.   Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani  (1260-1333H / 1844-1915M)

14.   al-Allamah Alawy  bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Saqqaf al- Makky (1255-1335H/1916M)
a)     Tarsyih al-Mustafidin ‘ala Fath al-Mu’in 
b)     al-Fawa-id al-Makkiyyah
c)      Mukhtashar al-Fawa-id al-Makkiyyah

15.  Al-‘Allamah Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Qudus al-Makki (1335H)
a)    al-Anwar al-Sunniyyah ‘ala al-Durar al-Bahiyyah (الدرر البهية الأنوار السنية على)[7]

16. al-Habib Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini
a)     Irsyad a-Anam fi Tarjamah Arkan al-Islam

17.  Syeikh Shadiq Habannakah al-Maidani
a) Syarh Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tanqih al-Lubab

18. Muhammad Zuhri al-Ghumrawi (1337H)
a) Anwar al-Masalik Syarh  'Umdah al-Salik wa 'Uddah al-Nasik
b) al-Siraj  al-Wahhaj ‘alaa Matni al-Minhaj

19. Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah  bin Abdul Mannan al-Tarmasi (1285-1338H/1868-1920M)
a)    Hasyiah ‘Ala al-Manhaj al-Qawim (Mauhibah Zil Fadhli `ala Syarh al-'Allamah Ibnu Hajar ‘ala Muqaddimah Ba Fadhal) 
b)     Is-'af al-Mathali’  bi Syarh  al-Badr al-Lami’ 'ala Jam-'i al-Jawami’ (Hasyiah al-Tarmasi  ‘ala Syarh al-Mahalli  ‘ala Jam-‘i al-Jawami’)

20. Syaikh Shalih bin Ibrahim al-Ra-is al-Zamzami al-Makki (1340H)
a)     Hasyiah ‘ala Manhaj al-Thullab

21.  al-Sayyid Ahmad bin ‘Umar al-Syathiri (1312-1360H)           
            b) Nayl al-Raja Syarh Safinah al-Naja
            c) Ta’liqat ‘ala Bughyah al-Mustarsyidin

22.  Abdul Mu’thi al-Saqa                    
            a) al-Irsyadat al-Sunniyyah ila al-Ahkam al-Fiqhiyyah

23.   Syaikk Muhammad Nur al-Faththani (1290-1363H/1873-1944M)        

24. [1] Huraian bagi kitab Umdah al-Salik 'Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik, karya  al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri (702-769H). 

[2]Kitab ini telah diberi huraiannya oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani (1316H/1898M), melalui karyanya al-Tsamâr al-Yâni’ah  Syarh  al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushuluddin wa al-Fiqh.

[3] Ia adalah huraian bagi kitab Sullam al-Taufiq karya Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba’alawi.

[4] Ia merupakan syarah Mukhtashar al-Khathib karya al-Khathib al-Syarbini. Huraian hanyalah mengenai ibadat haji dan umrah sahaja. Saya tidak pasti, adakah Syeikh Muhammad Nawawi hanya memetik kandungan kitab Haji dan Umrah dari karya al-Khathib dan mengsyarahkannya atau kitab al-Mukhtashar ini memang wujud dan ada disusun oleh al-Khathib al-Syarbini sendiri atau orang lain.

[5] Huraian (syarah) bagi kitab al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushuluddin wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah, karya Syeikh Muhammad Hasabullah              
   
[7]Huraian (syarah) bagi  kitab al-Durar al-Bahiyyah fi Ma Yalzim al-Mukallaf min al-‘Ulum al-Syar-‘iyyah karya al-Sayyid al-Bakri, Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi.

Monday, June 12, 2017

Cahaya Islam-Gugusan Maulid Saiyidil Anam

Kitab Cahaya Islam-Gugusan Maulid Saiyidil Anam ditulis oleh Tuan Guru asy-Syahid Haji Sulong @ Haji Muhammad Sulum bin 'Abdul Qadir al-Fathani rahimahullah, ulama dan mujahid Fathani Darus Salam sempena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 1362 H/1943 iaitu dalam masa darurat suasana Perang Dunia Kedua.

Di bawah judul kitab, dinyatakan juga, “Dan perihal asal bagi berbuat Maulid Yang Karim. Dan Menyatakan kelebihan yang amim“.

Karya judul tersebut kemungkinan terdiri dari beberapa jilid, tetapi yang sempat diterbitkan hanya jilid yang pertama saja. Cetakan yang pertama oleh Mathba’ah Patani Press, pada 23 Rabiulakhir 1372 H, bererti 10 tahun setelah selesai ditulis.

Tumpuan utama kandungan kitab Cahaya Islam adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun pendekatan yang digunakan jauh berbeza dengan penulisan-penulisan lain yang pernah dihasilkan oleh ulama dunia Melayu yang terdahulu daripadanya. Hampir separuh kandungan jilid pertama adalah membahas pembahagian bidaah.

Seterusnya dilanjutkan pula pendapat para ulama-ulama yang terkenal dunia Islam tentang hukum mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebelum membahaskan lebih lanjut, Haji Sulong al-Fathani menyatakan abstrak karangannya terlebih dahulu, iaitu:

1. Kenyataan fasal bidaah, dan maknanya, serta segala bahagiannya.
2.Kenyataan fasal dalil bagi sunat berbuat maulid, dan sunat bangun berdiri.
3.Kenyataan fasal kelebihan berbuat maulid, dan kelebihan orang yang hadir pada majlisnya.

Mengenai yang pertama iaitu fasal bidaah yang terkandung pada halaman 4-5 kitab tersebut, Haji Sulong al-Fathani menulis, “Bahawa berbuat maulid itu bidaah, kerana tidak diperbuat oleh Nabi SAW, dan begitu juga sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang kemudian daripada sahabat. Hingga sampai kepada tahun hijrah 300 tahun tiada ada siapa-siapa yang berbuat akan dia. Dan kemudian daripada hijrah yang tersebut itu barulah timbul maulid. Dan tatkala timbul maulid itu sentiasa orang-orang Islam pada tiap-tiap negeri mengadakannya, istimewa pula negeri yang besar-besar seperti Baghdad, negeri Syam, negeri Mesir, negeri Mekah, Madinah, pada tiap-tiap tahun menghimpunkan manusia serta diperbuat beberapa kebajikan daripada jamuan, dan membaca Quran, dan berzikir, dan membaca kisah maulid…”.

Namun, Haji Sulong al-Fathani menolak pendapat golongan tertentu yang mengatakan bahawa mengadakan perayaan maulid adalah bidaah yang keji (terlarang). Selanjutnya beliau menulis perkara tersebut yang terkandung pada halaman 5-6, iaitu “Maka sesungguhnya berbuat maulid itu bidaah. Akan tetapi masuk di dalam bahagian ‘bidaah hasanah’ diberi pahala akan orang yang mengerjakan dia, seperti memperbuat ibadat yang sunat … Maka perhamba sebutkan sedikit fasal bahagian bidaah kerana takut terkeliru di atas mereka yang tidak tahu bahagian bidaah, maka ia berkata bahawasanya berbuat maulid itu bidaah yang keji atau haram, seperti sangkaan mereka yang telah disesatkan…”

Haji Sulong al-Fathani berpegang bahawa merayakan maulid Nabi SAW adalah termasuk dalam kategori Bidaah Hasanah atau sunat dikerjakan. Untuk menguatkan pendapat tersebut, beliau memetik pendapat-pendapat di antaranya Sheikh Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Imam as-Sayuthi, al-Muhaddits Muhammad bin Mas’ud al-Kazaruni dan ulama-ulama lainnya, sedangkan mereka adalah ulama ahli hadis yang sangat terkenal.

Semua pendapat ulama yang tersebut dilengkapi dengan petikan yang agak panjang dan pada beberapa tempat disebut pula kitab-kitab rujukan.

Pada penutup bahagian pengenalan Cahaya Islam di halaman 42, karya Haji Sulong menulis, “Dan telah lalu cerita Hikayat Raja al-Muzhaffar Abu Said, bahawasanya membelanjakan hartanya pada berbuat maulid di dalam setahun 30 laksa dinar.

Maka janganlah mengikut pengugut-pengugut iblis, yang ia berkata kepada seseorang, “Janganlah engkau belanjakan harta engkau kepada jalan kebajikan, lama-lama habis harta engkau jadi papa, maka jadilah engkau orang miskin”. Maka itulah jadi bakhil dan lokek tidak berbuat sesuatu kebajikan dengan hartanya. Maka minta Allah SWT menjauhkan hal yang semacam itu daripada kita

Artikel di atas, dipetik dengan sedikit kemaskini dari aktikel susunan al-Marhum Haji Mohd Shaghir Abdullah yang berjudul “Tuan Guru Haji Sulong al-Fathani ” di pautan  

Friday, June 9, 2017

Munyah al-Mushalli (منية المصلي)


01.  Kitab Munyah al-Mushalli wa Ghunyah al-Mubtadi (منية المصلي وغنية المبتدي) 

Ia merupakan antara kitab “matan” fiqh yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Ia adalah sebuah karya al-Imam Sadiduddin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-Kasyghari (705H). Kandungan kitab ini membicarakan secara khusus mengenai ibadat solat berdasarkan mazhab Hanafi. Baca maklumat seterusnya di SINI.


02.  Kitab Munyah al-Mushalli (منية المصلي)

Ia adalah karya al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani  (1769-1847), seorang ulama yang terkenal dengan karya-karyanya  yang menjadi rujukan para ulama dan masyarakat Melayu di Nusantara hingga ke hari ini. Kitab ini merupakan sebuah karya fiqh yang masyhur dalam bahasa Melayu, yang khusus membicarakan perkara-perkara yang berkaitan tentang solat (baca: sembahyang). Baca maklumat seterusnya di SINI.