Sunday, April 22, 2018

AL-'UDDAH WA AL-SILAH FI AHKAM AL-NIKAH


Kitab al-‘Uddah wa al-Silah fi Ahkam al-Nikah (العدة والسلاح في أحكام النكاح) merupakan sebuah kitab yang menerangkan secara khusus mengenai hukum-hukum perkahwinan dalam Islam berdasarkan mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafadhal al-Hadhrami al-Tarimi al-‘Adani (840-903H).

Kitab al-‘Uddah wa al-Silah ini telah diberikan huraian oleh al-Imam Taqiyuddin Abdullah bin ‘Umar Makhramah  (907-972H)  dengan karyanya yang berjudul Misykāt al-Mishbāh fī Syarh al-ʻUddah wa-al-Silāh fī Ahkām al-Nikāh (مشكاه المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح).

Kitab Misykat al-Mishbah kemudiannya telah dberikan hasyiah (komentar) oleh Syaikh Muhammad Salim bin Hafizh bin Abdullah bin Abu Bakr bin ‘Aydrus al-‘Alawi al-Husani (), melalui karyanya yang berjudul al-Naqul al-Shahhah ‘ala Misykat al-Mishbah ().

Selain kitab Misykat al-Mishbah, terdapat sebuah lagi kitab huraian al-‘Uddah wa al-Silah, iaitu kitab al-Dalil al-Nashshah fi Hall Alfazh al-‘Uddah wa al-Silah, yang disusun oleh Syaikh Thaha AbdulHamid Muhammad Humadi.

Kitab al-‘Uddah wa al-Silah fi Ahkam al-Nikah boleh dimuat turun di sini atau  sini
Manuskrip kitab Misykat al-Mishbah pula boleh dimuat turun di pautan sini

Keempat-empat kitab yang disebutkan di atas boleh dimuat turun di pautan  https://archive.org/details/MATNALIDDAHWASILAH

Semoga bermanfaat.

Wednesday, April 18, 2018

AL-IMDAD BI SYARH AL-IRSYAD


Kitab al-Imdad bi Syarh al-Irsyad (الإمداد بشرح الإرشاد) merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H).

Kitab al-Imdad ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Irsyad, yang judul lengkapnya Irsyad al-Ghawi ila Masalik al-Hawi (إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي), iaitu sebuah kitab mukhtashar (ringkasan) fiqh mazhab Syafi’i yang terkenal yang disusun oleh al-Imam Isma‘il bin Abu Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H). 

al-Imam Ibn Hajar al-Haytami kemudiannya, telah meringkaskan kitab al-Imdad ini dengan sebuah karya beliau yang lain, yang berjudul Fath al-Jawad bi Syarh al-Irshad (فتح الجواد على شرح الإرشاد).

Kitab al-Imdad telah diberikan komentar (hasyiah) oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Qasim al-Shibagh al-‘Abbadi al-Qahiri al-Mishri (995H) melalui karyanya yang berjudul Hasyiah 'ala al-Imdad (حاشية على الإمداد).

Sekadar maklumat yang diketahui, kitab al-Imdad ini belum pernah lagi cetak dan diterbitkan oleh mana-mana syarikat penerbitan. Ia masih tersimpan sebagai manuskrip. 

Semoga bermanfaat.

Thursday, April 12, 2018

TADRIB AL-MUBTADI WA TAHZIB AL-MUNTAHI


Kitab Tadrib al-Mubtadi wa Tahzib al-Muntahi (تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي ) adalah sebuah kitab fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh Syaikh al-Islam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Raslan  bin Yusuf  al-Bulqini al-Syafi’i (805H). Beliau ialah seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i,  yang dianggap oleh para ulama sebagai Mujaddid  abad ke 8 Hijrah.

Selain judul Tadrib al-Mubtadi wa Tahzib al-Muntahi yang diberikan oleh penyusunnya, kitab ini juga terkenal dengan judul al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi’i (التدريب في الفقه الشافعي) dan al-Tadrib fi al-Furu’, atau judul ringkasnya al-Tadrib (التدريب) sahaja.

Sebenarnyam penyusunan kitab al-Tadrib ini tidak sempat disiapkan oleh al-Imam Sirajuddin al-Bulqini. Namun begitu, anak beliau al-Imam ‘Alamuddin Salih bin‘Umar al-Bulqini (868H) telah berusaha menyambung usaha penyusuan kitab ini bermula dari kitab al-Nafaqat (النفقات) hingga akhir kitab ini.

Di samping kitab al-Tadribnya, al-Imam Sirajuddin al-Bulqini juga ada menyusun ringkasan bagi kitab berliau tersebut melalui karya beliau yang berjudul al-Ta’dib fi Mukhtashar al-Tadrib.

Kitab al-Tadrib ini boleh dimuat turun di pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

Tuesday, April 10, 2018

DURAR AL-SAMUTH (درر السموط)


Kitab Durar al-Samuth fi ma li al-Wuduk min al-Syuruth (درر السموط فيما للوضوء من الشروط)  adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh al-Imam Nur al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdullah al-Hasani (911H). Beliau terkenal dengan gelaran al-Samhudi.

Dalam kitab ini, Imam al-Samhudi menerangkan secara khusus  mengenai syarat-syarat  sah wuduk berdasarkan pandangan para ulama mazhab Syafi’i.

Kitab ini boleh dimuat turun di SINISemoga bermanfaat.

Saturday, April 7, 2018

TUHFAH AL-HABIB 'ALA SYARH AL-KHATHIB


Kitab Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib () atau Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khathib merupakan sebuah karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Azhari (1131-1221H).

Kitab ini disusun sebagai hasyiah (komentar) bagi kitab al-Iqna’ fi Hall Alfazh Abi Syuja’ (), iaitu sebuah karya al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini (977H). Di mana kitab al-Iqna’ pula adalah sebuah kitab huraian (syarah) bagi sebuah matan fiqh yang terkenal, iaitu Matn al-Taqrib atau terkenal dengan nama Matn Abi Syuja'.

Imam al-Bujairimi menamakan kitab ini dengan Tuhfah al-Habib ala Syarah al-Khatib, namun kitab ini lebih masyhur dengan judul al-Bujairimi ‘ala al-Khathib (), iaitu sempena dengan nama beliau sendiri. Kitab ini termasuk salah satu kitab hasyiah terpenting dalam mazhab Syafi’i. Kitab ini telah diterbitkan dengan isi kandungan merangkumi 5 jilid.

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan Cover,  Juz1 ,  Juz2 , Juz3 , Juz4 , Juz5. Senoga bermanfaat.

Friday, April 6, 2018

AL-TAYSIR FI NAZHM AL-TAHRIR (التيسير في نظم التحرير)


Kitab al-Taysir fi Nazhm al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i (التيسير في نظم التحرير في الفقه الشافعي) merupakan karya fiqh mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa Bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H).

Kitab yang dikenali dengan judul ringkasnya al-Taysir (التيسير) atau Manzhumah al-Tahrir ini disusun dalam bentuk nazam sebanyak 2700 bait berdasarkan kitab Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب) atau dikenali dengan judul ringkas al-Tahrir (), iaitu sebuah karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H).

Manakala kitab al-Tahrir pula merupakan ringkasan bagi kitab Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب), iaitu karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H ). Sedangkan kitab Tanqih al-Lubab sendiri merupakan ringkasan bagi kitab  al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi'i (اللباب في الفقه الشافعي) karya al-Imam al-Qadhi Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H ). 

Sekadar maklumat yang diperolehi, terdapat sebuah kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Taysir yang disusun oleh Syaikh  Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H) melalui karyanya yang berjudul  Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’ (). Kitab Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir ini boleh dimuat turun di pautan http://ia601703.us.archive.org/28/items/tcbvg/tcbvg.pdf.

Kitab al-Taysir boleh dimuat turun di sini  dan manuskripnya pula di sini. Semoga bermanfaat

Monday, April 2, 2018

TUHFAH (تحفة)

Dalam catatan ini akan disenaraikan nama-nama kitab yang dimulai dengan perkataan tuhfah (تحفة). Insya Allah, saya akan berusaha menambahkan lagi nama-nama kitab yang lain. Semoga bermanfaat.


1.      Tuhfah al-Thullab

      Kitab Tuhfah al-Thullab (تحفة الطلاب) atau judul penuhnya Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab  (تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب) merupakan karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H). Kitab ini adalah huraian (syarah) Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari bagi sebuah karya beliau sendiri, yang berjudul Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب). Oleh itu, kitab Tuhfah al-Thullab juga lebih dikenali sebagai kitab Syarh al-Tahrir. Baca lagi…. Baca lagi…

2.     Tuhfah al-Zakirin

     Kitab Tuhfah al-Zakirin bi ‘Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan zikir dan doa yang diamalkan oleh Rasulullah saw. Kitab ini adalah sebuah karya Imam al-‘Allamah Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani (1250H). Baca lagi….

3.     Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj 

Kitab Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (تحفة المحتاج بشرح المنحـــاج) merupakan sebuah kitab fiqh yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi’i pada zaman mutaakhir. Kitab ini adalah karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H), yang lebih terkenal dengan panggilannya Ibn Hajar al-Haytami. Baca lagi ,,,,

4.     al-Tuhfah Ithna ‘Asyariyyah (تحفة الاثنى عشرية)

Kitab al-Tuhfah Ithna ‘Asyariyyah (تحفة الاثنى عشريةmerupakan sebuah karya yang menerangkan secara terperinci mengenai kepercayaan yang dianuti pengikut Mazhab Syi’ah Ithna ‘Asyariah (Syiah Imam Dua Belas) atau juga dikenali dengan Mazhab Ja’fariyyah. Kitab ini disusun oleh Imam al-Muhaddith Shah ‘Abdul ‘Aziz bin Ahmad al-Dihlawi (1745-1823M) seorang ulama terkenal dari India. Beliau merupakan anak kepada Shah Waliyullah Ahmad bin Abdul Rahim al-Dihlawi (1762M), seorang tokoh ulama yang terkenal sebagai mujaddid pada masanya. Kitab al-Tuhfah Ithna ‘Asyariyyah telah diringkaskan oleh al-Syaikh Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri al-Alusi (1856–1924M) seorang ulama terkenal di ‘Iraq dengan karyanya yang berjudul Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna ‘Ashariyyah (مختصر تحفة الاثنى عشرية)Baca lagi....

5. Tuhfah al-Talibin fi Tarjamah al-Imam Muhyiddin 

     Kitab Tuhfah al-Talibin fi Tarjamah al-Imam Muhyiddin (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين) adalah sebuah kitab biografi  al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H), yang disusun oleh seorang murid beliau yang bernama al-Imam ‘Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Salman al-Dimasyqi (654-724H). Kitab ini menjadi rujukan utama para penulis terkemudian ketika menyusun karya-karya mereka mengenai biografi Imam Nawawi r.h. Kitab ini boleh dimuat turun di sini..  

6. Tuhfah al-Habib bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadrib

    Kitab Tuhfah al-Habib bi Syarh Nazhm Ghayah al-Tadribfi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i (تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب في فقه مذهب الإمام الشافعي) merupakan sebuah karya al-Imam Syaikh Ahmad bin al-Hijazi bin Badir al-Fasyani (978 H). Kitab ini disusun sebagai huraian (syarah) bagi kitab Nihayah al-Tadrib fi Nadzm Ghayah al-Taqrib (في نظم غاية التقريب نهاية التدريب ), iaitu sebuah kitab yang disusun dalam bentuk nazam karya Syaikh Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa Bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H). Kitab ini  boleh dimuat turun di sini.

7. Tuhfah al-Thullab fi Nazhm Masa-il al-Irsyad 

    Kitab Tuhfah al-Thullab fi Nazhm Masa-il al-Irsyad (تحفة الطلاب في نظم مسائل الإرشاد) merupakan sebuah karya al-Qadhi Shafiyuddin Ahmad bin Umar al-Mazjad al-Zabidi al-Syafi’i (929H). Kitab ini disusun dalam bentuk nazam berdasarkan kitab  al- Irsyad (الإرشاد) atau judul penuhnya Irsyad al-Ghawi ila Masalik al-Hawi (إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي), iaitu sebuah karya al-Imam Ibn al-Muqri, Ismail bin Abu Bakr bin Abdullah al-Muqri al-Zabidi al-Yamani (755-837H). Kitab Tuhfah al-Thullab fi Nazhm Masa-il al-Irsyad ini mengandungi sebanyak 5840 bait nazam. Manuskrip kitab ini boleh dimuat turun di sini.