Saturday, October 22, 2016

Kitab Umm al-Barahin (أم البراهين) adalah sebuah kitab dalam bidang akidah yang terkenal di kalangan para ulama Ahli Sunnah wa al-Jama’ah dari aliran al-Asya’irah.  Kitab ini adalah sebuah karya al-Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al- Hasani al-Tilimsani (832-895H).

Tokoh yang terkenal dengan gelaran Imam al-Sanusi ini, merupakan seorang salah tokoh terkenal Ahli Sunnah wa Jama’ah, yang mendokong fahaman akidah dari aliran al-Asya’irah. Beliau merupakan seorang sarjana yang disegani pada kurun ke 9 Hijrah. Beliau mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan disiplin ilmu akidah semasa hayat dan selepas kewafatannya. Beliau Pendekatan yang tersendiri, mudah dan ringkas dalam menyebarkan disiplin ini merupakan asas kepada penerimaan generasi berikutnya terhadap hasil karya al-Sanusi. Asas yang dibentuk oleh al-Sanusi menjadi acuan dalam perbincangan dan penulisan disiplin pengajian akidah selepasnya.

Kitab Umm al-Barahin yang juga dikenali dengan nama al-‘Aqidah al-Sughra dan Dhat al-Barahin adalah intipati dari kitab `Aqidah Ahl al-Tawhid, iaitu sebuah karya al-Sanusi sendiri yang juga dikenali dengan nama al-‘Aqidah al-Kubra. Penghasilan karya ini adalah kesinambungan dari usaha-usaha penghasilan karya ilmiah dalam bidang akidah sejak kurun kedua Hijrah lagi. Ia dihasilkan bagi memenuhi tuntutan semasa masyarakat Islam yang amat memerlukan kepada satu karya akidah yang kemas dan mantap untuk digunakan bagi menghadapi suasana semasa umat Islam yang amat mencabar, berikutan penularan pengaruh ilmu falsafah dalam perbahasan ilmu akidah, sehingga masyarakat tidak dapat membezakan di antara unsur agama iaitu akidah dengan unsur falsafah

Oleh yang demikian, sudah tentulah penulisan beliau dalam Umm al-Barahin ini berasaskan metode al-Asya`irah yang menggunakan metode mantik atau logik dan ilmu wahyu dalam proses pendalilan bagi mengisbatkan doktrin-doktrin akidah Islam.

Kandungan kitab Umm al-Barahin

Kebiasaan kandung kitab dalam bidang akidah perbahasan akidah akan meliputi  apa yang terkandung dalam Rukun Iman yang enam. Namun begitu, kitab kecil ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian sahaja. Secara kasarnya kitab ini mengandungi empat bahagian utama iaitu:

Pertama : Penjelasan hukum akal. Dalam bahagian ini beliau menjelaskan bahawa ada tiga hukum akal iaitu al-wujub (wajib), al istihalah (mustahil) dan al-jawaz (harus).

Kedua : al-Ilahiyyat. Dalam bahagian ini al-Sanusi menetapkan dua puluh sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah yang wajib diketahui oleh mukallaf dan satu sifat yang harus bagi Allah S.W.T. yang wajib diketahui oleh mukallaf.

Ketiga : al-Nubuwwat, Dalam bahagian ini al-Sanusi menetapkan hanya tiga sifat sahaja yang wajib dan mustahil dan satu sifat harus bagi rasul yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya.

Keempat: Huraian dua kalimah al-Shahadah. Dalam bahagian ini al-Sanusi menghuraikan dua kalimah syahadah berasaskan sifat sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah S.W.T. dan Rasul a.s. di sini juga beliau menjelaskan dua sifat ketuhanan iaitu al-istighna’ dan al-iftiqar.

Dari ulasan ringkas kitab Umm al-Barahin di atas, dapatlah dirumuskan bahawa walaupun kitab ini adalah sebuah karya akidah yang kecil, ringkas dan padat, namun isi kandungannya mencakupi sebahagian besar asas akidah Islam iaitu al-ilahiyyat dan al-nubuwwat. Gaya bahasa yang digunakan oleh al-Sanusi mudah difahami dan ciri ini merupakan antara keistimewaan karya ini.

Syarah-Syarah kitab Umm al-Barahin

Berikut disebutkan beberapa karya akidah berbahasa Arab yang menghuraikan atau mensyarahkan kitab Umm al-Barahin. Kewujudan pelbagai versi kitab syarahan terhadap kitab Umm al-Barahin ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Umm al-Barahin dalam kalangan para ulama’ yang menyusul selepas al-Sanusi, di antaranya : 

1.       Kitab Syarh al-‘Aqidah al-Sughra, karya Imam al-Sanusi sendiri[1]
2.      Kitab Hashiyah al-Bayjuri ‘ala Umm al-Barahin, karya al-`Allamah Ibrahim al-Bayjuri (1198H/1784M -1277H/1860.). 
3.      Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Muhammad al-Makki bin Muhammad bin ‘Ali Ibn ‘Abd al-Rahman al-Syarsyali, Abu Hamid al-Batawari (1355H/ 1936M). 
4.      Kitab Tali’ al-Busyra `ala al-`Aqidah al-Sanusiyyah al-Sughra, karya Ibrahim bin Ahmad al-Marighani al-Tunisi (1349H). 
5.      Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Ahmad bin `Isa al-Anshari (). 
6.      Kitab Tahdhib Syarh al-Sanusiyyah[2], karya Syaikh Sa’id ‘Abd al-Lathif Fawdah. 
7.      Kitab al-‘Aqa’id al-Durriyyah Syarh Matn al-Sanusiyyah, karya al-Shaykh Muhammad al-Hashimi dan dicetak di Matba`ah Mustafa al-Babi  al-Halabi, Mesir.
8.     Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Muhammad bin Mansur al-Hudhudi[3].

Karya-karya dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan kitab Umm al-Barahim

1.       Kitab ‘Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Zayn al-‘Abidin bin Muhammad al-Fathani. Ia dicetak di Matba‘ah bin Halabi, Thailand. Kata al-Syaikh Zayn al-`Abidin:

Telah membaiki Allah Ta`ala bagiku dan bagi mereka itu akan bahawa aku suratkan bagi mereka itu suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin pada hal aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syaikh Sanusi serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam syarahnya dan hasyiahnya supaya nyata maksud daripada kalam syaikh itu dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun tetapi i`timadku kepada tawfiq al-Karim al-Wahhab[4].

Kitab ini telah disempurnakan penulisannya oleh Syaikh Zayn al-‘Abidin pada hari Sabtu bulan Jamad al-Akhir, tahun 1308 Hijrah. 

2.       Kitab Bidayah al-Hidayah Syarh Matn Umm al-Barahin. Kitab yang dikarang oleh al-Syaikh Muhammad Zayn Ibn al-Faqih Jalal al-Din ini dicetak di Matba`ah bin Halabi, Fatani, Thailand. Kitab ini merupakan himpunan huraian dan ulasan terhadap kitab Umm al-Barahin di dalam bahasa Melayu (Jawi). Ia dikhususkan untuk golongan yang baru mendekati ilmu akidah[5]

3. Kitab Siraj al-Huda Pada Menyatakan `Aqidah Ahl al-Taqwa. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Muhammad bin Zayn al-Din bin Muhammad Badawi al-Sambawi. Kitab ini adalah huraian kitab Umm al-Barahin dalam bahasa Melayu. Kata al-Syaikh Muhammad bin Zayn: 

Dan kemudian daripada itu maka sungguhnya telah meminta akan hamba oleh setengah daripada orang yang tiada meluaskan akan hamba oleh menyalahi akan dia bahawa hamba surat akan risalah yang yang indah dengan bahasa jawi hal keadaannya menjadi Syarah atas matan Umm al-Barahin [6].


4.  Kitab al-Muqaddimah al-Kubra allati Tafara`at Minha al-Natijah al-Suhgra. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Isma’il Ibn al-Fadil ‘Abdullah al-Khalidi al-Naqshabandi. Kitab ini merupakan himpunan huraian dan ulasan kitab Umm al-Barahin. Kata Syaikh Isma’il:

Dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang dipindahkan akan dari segala kitab usul al-din ertinya segala pohon agama daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, iaitu dipindahkan daripada Syarh Umm al-Barahin, karangan imam al-Sanusi dan mengait syarahnya itu jua al-Hudhudi Syarh Umm al-Barahin itu juga dan Tilimsani Sharh Umm al-Barahin itu jua dan Syarh Umm al-Barahin itu jua bagi al-Sanusi itu dan lainnya daripada segala kitab yang diambil faqir sedikit-sedikit sekadarkan dapat difahamkan oleh yang baharu belajar ilmu usul al-din yang berkehendak ia kepada menuntut perkataan-perkataan matan kitab yang bernama Umm al-Barahin karangan Imam al-Sanusi[7]

Kitab ini selesai dikarang oleh Shaykh Isma`il pada 15 Jamad al-Akhir, tahun 1304 Hijrah. Isi kandungan kitab ini dipersembahkan oleh Shaykh Isma`il dalam bentuk soal jawab.       

5.  Kitab Miftah al-Jannah. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Tayyib Ibn Mas`ud al-Banjari. Kitab ini juga merupakan himpunan huraian kitab Umm al-Barahin yang disusun kembali oleh pengarang mengikut kesesuaian sasaran pembaca. Pengarang juga menambah beberapa keterangan untuk menjelaskan lagi maksud ungkapan ungkapan perkataan yang terkandung di dalam kitab Umm al-Barahin. Kata al- Syaikh Muhammad Tayyib;

Maka aku pungut bagi mereka itu segala simpulan iman daripada kitab Umm al-Barahin dengan bahasa mereka dan aku datangkan dengan dalil pada sisi madlulnya dan aku nyatakan segala makna tiap-tiap ‘aqa’id itu dengan barang yang aku tilik akan dia daripada segala syarah dan segala hashiyah atas jalan memendekkan kerana memudahkan mereka itu[8].

Ringkasan kitab Umm al-Barahin

Kitab Umm al-Barahin telah dibuatkan ringkasan oleh Imam al-Sanusi sendiri melalui karyanya yang berjudul `Aqidah Sughra al-Sughra. Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab `Aqidah al-Sughra. al-Sanusi hanya menyenaraikan isi-isi penting kandungan akidah dengan huraian yang amat ringkas. Ia bolehlah diklasifikasikan sebagai nota ilmu akidah.

al-Sanusi sendiri, kemudiannya telah menghuraikan kitab ‘Aqidah Shughra al-Shughra melalui karyanya Syarh Shughra al-Shughra. Di samping itu, al-Sanusi juga ada menyusun sebuah ringkasan bagi kitab `Aqidah Sughra Sughra  dengan karyanya `Aqidah Sughra Sughra al-Sughra.

Catatan: Artikel di atas disusun kembali berdasarkan beberapa petikan dari  artikel yang berjudul PENGARUH UMM AL-BARAHIN KARANGAN AL-SANUSI DALAM PENULISAN KARYA AKIDAH DI ALAM MELAYU, oleh Engku Ku Hassan Engku Wok Zin dan Mohd Fauzi Hamat.  Sila klik pautan berikut untuk membaca dan memuat turun artikel tersebut.

Semoga bermanfaat.
[1] Kitab ini telah diberikan komentar (hasyiah) oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad bin ‘Irfah al-Dusuqi melalui karyanya Hasyiyah ‘ala Syarh Umm al-Barahin.

[2] Ia dicetak di Dar-al-Razi, Jordan. Kitab ini adalah hasil pemurnian pengarang terhadap kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Ahmad bin `Isa al-Anshari. Beliau melakukan pemurnian dari aspek mempermudahkan mana-mana ungkapan yang sukar difahami oleh pembaca. Di samping itu, beliau sedaya upaya mengekalkan struktur asal kandungan kitab karangan al-Anshari. `Abd al-Lathif Fawdah juga membuat pembetulan terhadap kesilapan cetakan supaya ia menepati apa yang dikehendaki oleh Syaikh al-Anshari.

[3] Kitab ini telah diberikan komentar (hasyiah) oleh Syaikh ‘Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi al-Syafi’i (1227H), melalui karyanya Hasyiyah`ala Syarh Umm al-Barahin li al-Hudhudi.

[4] al-Syaikh Zayn al-`Abidin bin Muhammad al-Fathani (t.t), `Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din, Thailand: Matba`ah bin Halabi, h. 2.

[5] al-Syaikh Muhammad Zayn Ibn al-Faqih Jalal al-Din (t.t.), Bidayah al-Hidayah Sharh Matn Umm al-Barahin. Thailand: Matba`ah bin Halabi, Fatani, h. 2.

[6] al-Syaikh Muhammad bin Zayn al-Din bin Muhammad Badawi al-Sambawi (t.t), Siraj al-Huda Pada Menyatakan `Aqidah Ahl al-Taqwa. Singapura: al-Haramayn li al-Tiba`ah wa al-Nashr, h. 2.

[7] al-Syaikh Isma`il Ibn al-Fadil `Abdullah (1309), al-Muqaddimah al-Kubra allati Tafara`at Minha al-Natijah al-Suhgra. Kaherah: Matba`ah al-Amirah, h. 2.

[8] Muhammad Tayyib Ibn Mas`ud al-Banjari (t.t), Miftah al-Jannah. Thailand: Matba`ah bin Halabi, h. 3.

Sunday, October 2, 2016

al-Khilafiyyat (الخلافيات)


Kitab al-Khilafiyyat (الخلافيات) adalah sebuah karya fiqh perbandingan (fiqh al-Muqarin) yang susun oleh al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin `Ali bin `Abdullah bin Musa al-Bayhaqi al-Naysaburi al-Khusrawjirdi al-Syafi`i al-Asy`ari (384-458H).

Dalam kitab ini al-Bayhaqi membicarakan perbezaan pendapat di antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengenai beberapa permasalahan fiqh. Perbincangan dalam kitab ini disusun berdasarkan kaedah ilmu hadis. Di mana setiap hadis yang disebutkan dalam kitab ini diterangkan kesahihan dan kecacatannya, kaedah pengumpulan antara beberapa hadis yang bercanggah, Diterangkan aspek fiqh dan usulnya, serta dihuraikan juga beberapa aspek yang berkaitan dengan bahasa Arab berdasarkan nukilan daripada para imam-imam terdahulu.

Ibn al-Subki berkata; “ Tidak ada yang mendahuluinya dalam menulis kitab seperti ini, dan tidak ada orang selepas beliau yang menyusun kitab sepertinya. Ia adalah satu kaedah yang bebas  yang disusun berdasarkan ilmu hadith yang hanya dihargai dan dikagumi oleh pakar-pakar dalam kedua-dua bidang, iaitu fiqh dan hadith. Isi kandungannya sangat bernilai  dan bermutu ”.     

Berdasarkan kitab al-Khilafiyyat yang diterbitkan Dar al-Shumai’i, Jordan (1994), kitab ini telah ditakikkan oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman dan dicetak dalam 3 jilid. Kitab ini dalam bentuk fail PDF boleh dimuat turun melalui pautan http://www.archive.org/details/khela, atau secara terus di pautan;


Kitab al-Khilafiyyat ini, kemudiannnya telah diringkaskan al-Imam Ahmad ibn Farah al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (699H) dengan karyanya yang berjudul Mukhtashar al-Khilafiyyat. Kitab Mukhtashar al-Khilafiyyat ini boleh dibaca dan dimuat turun di pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=1350.

Semoga bermanfaat.

Saturday, September 17, 2016

Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin


Kitab Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim al-Mahalli al-Mishri al-Syafi’i (791-864H), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal.

Kitab yang terkenal di kalangan ulama mazhab sebagai Syarh al-Mahalli ‘ala al-Minhaj ini, adalah sebuah kitab huraian yang agak ringkas bagi kitab Minhaj al-Thalibin karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Berdasarkan edisi yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj (2013), isi kandungan kitab ini di bahagikan kepada 4 juzuz, yang dicetakkan dalam dua jilid.

Kitab ini telah mendapat perhatian para ulama dan telah diberikan komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

1)        Syaikh Jalaluddin Abu al-Baqa’ Muhammad bin Abdul Rahman al-Bakri al-Shiddiqi al-Mishri (891H), melalui karyanya al-Ibtihaj bi Hawasyi al-Minhaj ‘ala  Syarh al-Mahalli.

2)          Syaikh Hasan bin Ali bin Yusuf al-Haskafi al-Halabi (Ibn al-Suyufi) (925H)       

3)            Syaikh Abu al-Hasan Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Bakri al-Shiddiqi (952H).

4)      al-Imam ‘Amirah (‘Umairah), Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (957H), melalui karyanya  Hasyiah ‘Amirah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.

5)            al-Imam Ahmad bi Ahmad bin Abdul Haqq al-Sunbathi (995H).

6)        al-Imam Badruddin Abu al-Fadhl Abu al-Barakat Muhammad bin Muhammad bin Ahmad (984H) –terkenal dengan nama Ibn Radiyuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Qurasyi. Beliau menyusun dua buah hasyiah bagi kitab Syarh al-Mahalli ini.

7)      Syaikh Badruddin Muhammad bin Muhammad al-Kurkhi al-Bakri al-Syafi’i (1006H).

8)         Syaikh Ali al-Muniri (1014H) melalui karyanya al-Kasyf al-Mujalla fi al-Kalam ‘ala al-Minhaj  wa al-Syarih al-Mahalli.

9)           Syaikh Zainul ’Abidin bin Abdul Rauf al-Munawi (1022H).

10)    Syaikh Nuruddin Ali bin Yahya al-Zayyadi al-Mishri (1024H)  

11)     Syaikh Muhammad bin Abdullah, Ibn al-Naqib al-Beiruti al-Syafi’i (1064H), melalui karyanya Fath  al-Tajalli ‘ala al-Minhaj wa al-Mahalli.

12)       al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H), melalui karyanya Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.

13)    Syaikh Abdul al-Barr bin Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Mishri al-Ajhuri (1070H).

14)         Syaikh Muhammad bin Khalaf al-Mishri al-Syazali al-Syafi’i.

Di antara hasyiah-hasyiah yang disebutkan di atas, ada dua hasyiah yang paling terkenal dan menjadi rujukan para ulama, khususnya di kalangan ulama terkemudian (mutakhir), iaitu;
      
      a) Hasyiah ‘Amirah (‘Umairah) ‘Ala Syarh al-Mahalli, karya al-Imam ‘Amirah, Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (957H).

   b) Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H).

Berdasarkan beberapa cetakan mutakhir, kedua-dua hasyiah ini telah diterbitkan bersama dalam sebuah kitab, seolah-olah kedua-duanya hanyalah satu kitab sahaja. Dalam beberapa cetakan kedudukan Hasyiah al-Qalyubi biasanya diletakkan di atas Hasyiah ‘Amirah. Oleh itu, ia telah diterbitkan dengan judul gabungan dua kitab, iaitu “Hasyiata Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin” (حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين). 

Kitab Kanz al-Raghibin ini boleh dibaca dan dimuat turun melalui pautan berikut;

       1.       http://waqfeya.com/book.php?bid=10894
       2.      http://feqhweb.com/vb/t21626.html   

       Semoga bermanfaat. 

Thursday, September 8, 2016

al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta'lim


Kitab al-Manhaj[1] al-Qawim bi Syarh Masail al-Ta’lim atau al-Manhaj al-Qawim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah[2] disusun oleh  al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Syafi’i (909-974H) sebagai huraian bagi kitab Masa-il al-Ta'lim (al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah) karya al-Imam Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H).

Di antara kitab-kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah, maka kitab al-Manhaj al-Qawim adalah kitab yang paling terkenal dan banyak menjadi rujukan para ulama mazhab. Kitab ini telah diberi komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

a)  al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (1127-1194H), dengan dua karyanya, iaitu “ al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim[3] dan Hasyiah al-Shughra 'ala al-Manhaj al-Qawim[4].

b) Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah al-Jurhazi (1128-1201H), dengan karyanya Hasyiah al-Jurhazi ‘ala al-Manhaj al-Qawim.

c)   Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah  bin Abdul Mannan al-Tarmasi (1285-1329H), dengan karyanya Hasyiah al-Tarmasi ‘ala al-Manhaj al-Qawim, atau judul asalnya Muhibah Zil Fadhl `ala Syarh al-'Allamah Ibnu Hajar 'ala Muqaddimah Bafadhal.

d)   Syaikh Shalih bin Muhammad Bafadhal al-Makkiy (1333H) dengan karyanya Hasyiah al-Maslak al-Qawim ‘ala al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim.

Kitab al-Manhaj al-Qawim boleh dibaca secara online melalui pautan http://islamport.com/d/2/shf/1/15/754.htmlBerikut saya lampirkan pautan dua buah edisi terbitan kitab ini; 

1)   Kitab al-Minhaj al-Qawim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi al-Fiqh Syafi’i. Terbitan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut - dengan cetakan pertama pada tahun 2000. Baca dan muat turun kitab ini melalui pauta http://waqfeya.com/book.php?bid=10843 atau terus di pautan https://ia801001.us.archive.org/21/items/FP70615/70615.pdf.

2)  Kitab al-Minhaj al-Qawim  fi Masa-il al-Ta’lim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi al-Fiqh al-Syaf’i. Terbitan Dar al-‘Ulum al-Insaniyyah, Damsyiq – dengan cetakan ketiganya pada tahun 1998. Baca dan muat turun kitab ini di pautan https://ia902309.us.archive.org/28/items/WAQ110533/110533.pdf.

Semoga bermanfaat.


[1] Kitab ini ada yang dicetakan dengan judul al-Minhaj al-Qawim (المنهاج القويم).

[2] Kitab ini, ada yang diterbitkan dengan  dengan menggabungkan kedua-dua judul menjadi satu judul, iaitu  al-Minhaj al-Qawim fi Masa-il al-Ta’lim ‘ala al-Muqqimah al-Hadhramiyyah fi ql-Fiqh al-Syafi’i ("المنهاج القويم في مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي") lihat edisi terbitan Dar al-‘Ulum al-Insaniyyah, Dimasyq, cetakan 3 (1998).

[3] Ia terkenal juga sebagai Hasyiah al-Kurdi ‘ala al-Manhaj al-Qawim. Jika disebut  Hasyiah al-Kubra ‘ala al-Manhaj al-Qawim, ia juga merujuk kepada kitab ini.

[4] Ia merupakan huraian kitab al-Manhaj al-Qawim yang lebih ringkas berbanding kitab huraian sebelumnya.

Thursday, September 1, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 13 Hijrah (1200 - 1299H)


01.  Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah al-Jurhazi  (1128-1201H)
a)     Hasyiah ‘ala al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masail al-Ta’lim[1] 
b)     Hasyiah ‘ala Bidayah al-Hidayah[2]  
c)      al-Fatawa  
d)     Syarh al-Zubad.

02. al-Jamal, Sulaiman bin Umar bin Manshur  al-Ujaili (1204H)
b)       Taqrirat ‘ala Fath al-Jawwab bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad[4] 

03.  Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Azhari (1131-1221H)
a)        Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib[5] 
b)       Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Manhaj[6] 

04. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H)
a)        Hasyiah Tahzib al-Thullab
c)        Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i[8]

05.  Ahmad al-Mihiy al-Syibiniy al-Nu’maniy ()[9]    
a)     Hasyiah ‘Ala Syarh al-Sittin Mas-alah[10]

06.  al-Sayyid Mushthafa bin Hanafi al-Zahabi al-Mishri al-Syafi’i ()[11]
a)       Taqrir ‘ala Hasyiah al-Syarqawi ‘ala Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab.
b)        al-Rasa-il al-Zahabiyyah fi al-Masa-il al-Daqiqah al-Manhajiyyah[12]

07. Abdul Shamad al-Jawi al-Falimbani (1116 H/1704 M - 1203 H/1789 M )

08.Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227H/1710-1812M)
a)     Sabil al-Muhtadin

09. Musthafa bin Muhammad bin Yusuf bin Abdul Rahman al-Shafawi al-Qal-‘awi (1158-1230H/1745-1815M)
a)     Hasyiah ‘Ala Syarh Abi Syuja’ li Ibn Qasim al-Ghazzi

10.   al-‘Alim al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rayyis  (1187 H/1773M -1240 H/1824 M)
a)     Syarh Manzhumah al-‘Azizi (منظومة العزيزي شرح)[14].

11.    Yusuf bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bakr bin Ali al-Baththah al-Ahdal al-Husaini al-Zabidi (1246H)         
a)     Irsyad al-Anam ila Syarh Faidh al-Malik al-‘Allam[15]

12.  Syaikh Muhammad bin Abdul Karim al-Turmanini (1198-1250H/1784-1834M)
a)     Hasyiah ‘ala Manhaj al-Thullab (حاشية على منهج الطلاب)

13.   Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani (1265H)           
b)     al-Shaid wa al-Zaba-ih
c)      Bulugh al-Maram pada bicara muqaranah takbiratul ihram
d)     Ghayah al-Maram (Manasik al-Haj wa al-‘Umrah)
e)     Ta’liq al-Lathif mimma Yata’alaq bi Jawaz Ta’azzur al-Jumu’ah.
i)       Munyah al-Mushalli
k)     Furu’ al-Masa-il
l)       al-Bahjah al-Mardiyah[17]

14.  Abdullah bin Ahmad Ba Sudan al-Hadhrami (1178-1266H)
a)     Syarh al-Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah[18]

15.   Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’isyn al-Daw’ani al-Hadhrami (1270H)
a)     al-Mawahib al-Sunniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah[19]  
b)     Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-[20]

16.  ‘Umar bin al-Habib Hamid bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Husaini al-Tarimi al-Hadhrami (1252-1274H)
a)     Fath al-‘Aliy bi Jam’i al-Khilaf Bayna  Ibn Hajar wa Ibn al-Ramli

17.   Ibrahim bin muhammad bin Ahmad al-Bajuri (1198-1277H/1784-1860M)
a)     Hasyiah al-Bayjuri ‘ala Syarh Ibn Qasim

18.  Syeikh Abdul Hamid al-Syarwani (1289H/ 1872M)     
a)     Hasyiah ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj      

19.  al-‘Allamah Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Karim bin ‘Isa bin Ni’matullah  al-Turmanini al-Halabi  (1208-1293H).
a)     Syarh Manzumah Ibn ‘Imad[21]

20. al-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bariy al-Ahdal[22]  (1294H)
a)     Nasyr al-A’lam Syarh al-Bayan wa al-I’lam bi Muhimmat Ahkam Arkan al-Islam[23]
b)     Ifaadah al-Saadah al-‘Umad bi Taqrir Ma’ani Nazam al-Zubad[1] Iaitu hasyiah bagi kitab Manhaj al-Qawim karya Ibn Hajar al-Haytami (). Kitab Manhaj al-Qawim disusun oleh Ibn Hajar sebagai huraian bagi kitab Masail al-Ta’lim (al-Muqaadimah al-Hadhramiyyah) karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H).

[2] Iaitu komentar terhadap kitab Bidayah al-Hidayah karya Imam al-Ghazali (505H). Walaupun kitab ini terkenal sebagai kitab tasawuf, namun isi kandungan juga padat dengan perbincangan fiqh mengenai ibadat mengikut aliran mazhab al-Syafi’i.

[3] Hasyiah bagi Syarh Manhaj al-Thullab (judul asalnya Fath al-Wahhab), iaitu karya Zakariya al-Anshari (926H) bagi kitabnya Manhaj al-Thullab. Kitab ini terkenal dengan judul Hasyiah al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj.

[4] Iaitu beberapa catatan ringkas terhadap sebahagian isi kandungan kitab Fath al-Jawwab bi Syarh Manzumah Ibn al-‘Imad  karya Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahmad al-Anshari al-Ramli (957H). Manakala kitab Fath al-Jawwab adalah  huraian (syarah) bagi kitab Manzumah Ibn al-‘Imad fi al-Ma’fuwat karya Ibn al-‘Imad al-Aqfahsi (808H). 

[5] Iaitu sebuah hasyiah (komentar) terhadap kitab al-Iqna’ fi Hal Alfazh Abi Syuja' karya al-‘Allamah Muhammad al-Khathib al-Syarbini (977H). Kitab ini terkenal di kalangan ulama mazhab Syafi’I sebagai  al-Bujairimi ‘ala al-Khathib.

[6] Hasyiah bagi kitab Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab,  iaitu karya Syaikul Islam Zakariya al-Anshari (926H) bagi kitabnya Manhaj al-Thullab. Manhaj al-Thullab.  Judul asal kitab ini adalah al-Tajrid Li Naf‘ al-‘Abid, namun ia lebih dikenali dengan Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Manhaj.

[7] Kitab yang terkenal dengan judul Hasyiah al-Syarqawi ‘Ala Syarh al-Tahrir ini merupakan sebuah hasyiah (komentar) karya  al-Syarqawi terhadap kitab Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab, karya Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari (926H).

[8]  Huraian bagi kitab Taysir al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i (al-Taisir fi Nadzam al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi'i), karya Syarafuddin Yahya bin Nuruddin bin Musa Bin Ramadhan bin ‘Umairah al-‘Imrithi (988H), iaitu sebuah kitab fiqh yang disusun dalam bentuk nazam bagi kitab al-Tahrir fi al-Fiqh al-Syafi’i karya Syaikul Islam Zakariyya al-Anshari (926H). Kitab Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taysir al-Tahrir ini boleh didownload di pautan

[9] Saya belum mendapat maklumat mengenai tahun kewafaant beliau. Memandangkan beliau merupakan salah seorang murid kepada Syaikh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H), maka keberadaan nama beliau di sini adalah sesuai. Wallahu a’lam.

[10]Iaitu sebuah hasyiah (komentar) bagi kitab Syarh al-Sittin Mas-alah, yang disusun oleh al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas  Ahmad bin Hamzah bin Ahmad al-Anshari al-Ramli (957H). Manakala kitab Syarh al-Sittin Mas-alah pula adalah sebuah kitab yang menghuraikan matan  al-Sittin Mas-alah http://abusyahmin.blogspot.my/2012/12/kitab-al-sittin-mas-alah.html   karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid (819H).

[11] Saya tidak menemui maklumat mengenai beliau, khususnya mengenai zaman kehidupan (tahun kelahiran dan kewafatan) beliau. Melihat kepada karya beliau  Taqrir ‘ala Hasyiah al-Syarqawi ‘ala Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab, yang menghuraikan sebahagian  isi kandungan Hasyiah al-Syarqawi, ini menunjukkan beliau telah hidup semasa atau selepas al-Syarqawi (1227H). Kemungkinan zamannya lebih mutakhir dari abad ini.

[12] Iaitu beberapa huraian terhadap sebahagian isi kandungan kitab  Manhaj al-Thullab karya Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari (826-926H).

[13] Walaupun kitab Siyar al-Salikin dan Hidayah al-Salikin merupakan dua buah kitab dalam bidang tasawuf, namun kandungannya juga memuatkan bidang fiqh ibadah. Kitab Siyar al-Salikin merupakan sebuah kitab terjemahan dan huraian bagi kitab Lubab Ihya ‘Ulumiddin, iaitu ringkasan bagi kitab Ihya ‘Ulumiddin , karya Imam al-Ghazali (505H). Manakala kitab Hidayah al-Salikin pula merupakan terjemahan dan huraian kepada kitab Bidayah al-Hidayah, yang juga karya al-Imam al-Ghazali.

[14] Kitab ini merupakan huraian bagi matan Manzhumah al-‘Azizi fi Masa-il al-Jama’ah (في مسائل الجماعة منظومة العزيزي), iaitu sebuah kitab yang membicarakan mengenai beberapa persoalan solat berjamaah – yang  disusun dalam bentuk nazam oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Ali bin Ahmad al-‘Azizi al-Bulaqi al-Syafi’i (1070H/1660M)

[15] Iaitu huraian bagi kitab Faidh al-Malik al-‘Allam, karya gurunya al-‘Allamah Muhammad Shalih Rayyis (1187 -1240 H).

[16] Kitab Sullam al-Mubtadi telah disyarah oleh  Muhammad Nur al-Fathani (1290-1363 H /1873-1944 M) melalui karyanya Kifayah al-Muhtadi Syarh Sullam al-Mubtadi.

[17] Kitab ini menerangkan bebrapa  keuzuran yang dibenarkan makmum menyalahi imam dalam tiga rukun yang panjang. Kandungan kitab ini merupakan terjemahan Syeikh Daud al-Fathani bagi beberapa masalah berkaitan dari kitab Syarah Manzumah Syeikh al-‘Azizi fi Masail al-Jama’ah, iaitu karya gurunya Syaikh Muhammad Shalih bin Syaikh Ibrahim al-Rayyis  (1187 -1240 H).

[18] Huraian bagi kitab al-Risalah al-Jami'ah wa al-Tazkirah al-Nafi'ah karya  Ahmad bin Zayn bin ‘Alawin bin Ahmad al-Habsyi al-‘Alawi al-Hadhrami (1069-1145H /1658-1733M)

[19] Iaitu huraian bagi kitab Masa-il al-Ta’lim, yang juga dikenali sebagai al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah, sebuah karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H).

[20] Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Sunniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Sunniyah.

[21] Huraian bagi kitab Iaitu syarah bagi kitab Manzumah ibn al-‘Imad fi al-Mafuwat.  karya Ibn al-‘Imad al-Aqfahsi (808H).

[22] Beliau adalah mufti Yaman pada zamannya.

[23] Huraian bagi kitab al-Bayan wa al-I’lam bi Muhimmat Ahkam Arkan al-Islam,  karya  Sayyid Abu Bakr bin Abu al-Qasim bin Ahmad bin Muhammad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani (984-1035H).